اطراف تاریک دره در همدان

اطراف تاریک دره در همدان
رسول کریمی جمعه 30 فروردين 1387 | 16 سال پیشاطراف تاریک دره و مسیر جاده تویسرکان در نزدیکی الوند همدان موقعیت تصویر: 34.44.54.43 48.26.50.38دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاهمدانکلید‌واژهاطرافتاریکدرههمدان1134 بازدید