آبشار شوی

آبشار شوی
مجید حیدریيكشنبه 25 فروردين 1387 | 15 سال پیشآبشار شوی ( تاریخ عكس 23/1/87) با توجه به خشكسالی امسال عرض آبشار نسبت به سالهای قبل به نصف كاهش یافته استدسته بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاخوزستانواژه کلیدیآبشارشوی699 بازدید