آبشار شوی

آبشار شوی
آبشار شوی ( تاریخ عكس 23/1/87) با توجه به خشكسالی امسال عرض آبشار نسبت به سالهای قبل به نصف كاهش یافته است00
مجید | يكشنبه 25 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآبشارشوی
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386