زیبایی های طبیعت

زیبایی های طبیعت
مجید حیدریپنجشنبه 16 اسفند 1386 | 15 سال پیشبعضی اوقات به خاطر عوامل طبیعی شكلهای جالبی در كوه ها ایجاد می شود كه این یكی از نمونه ها استدسته بندیکوه‌ها و قله‌هایزدواژه کلیدیزیباییهایطبیعت798 بازدید