کوه

کوه
رشته کوهای زیبا در حاشیه روستای جرغویه استان اصفهان. در درون این زردی خشک و داغ در این غروب بهشتیست که وصف آن سخت است.سید احمد | چهارشنبه 5 دی 1386625 بازدید