کوه

کوه
سید احمد نحویچهارشنبه 5 دی 1386 | 15 سال پیشرشته کوهای زیبا در حاشیه روستای جرغویه استان اصفهان. در درون این زردی خشک و داغ در این غروب بهشتیست که وصف آن سخت است.دسته بندیکوه‌ها و قله‌هاواژه کلیدیکوه690 بازدید