دشت سبز

دشت سبز
سید احمد نحویچهارشنبه 5 دی 1386 | 15 سال پیشدشت سبزی که در یک ظهر تابستانی زیر آسمانی صاف و آبی زیر پرتوان درخشان خورشید به همراه نسیمی لطیف با چشمان ناظر بازی می کند.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهدشتسبز993 بازدید