دشت سبز

دشت سبز
دشت سبزی که در یک ظهر تابستانی زیر آسمانی صاف و آبی زیر پرتوان درخشان خورشید به همراه نسیمی لطیف با چشمان ناظر بازی می کند.سید احمد | چهارشنبه 5 دی 1386856 بازدید