درخت توت

درخت توت
یک درخت توت تنها و تنومند که سایه اش بر زمین خدا گسترده شده. و مردمانی که از آن بهره مند می شوند.سید احمد | چهارشنبه 5 دی 1386913 بازدید