درخت توت

درخت توت
سید احمد نحویچهارشنبه 5 دی 1386 | 15 سال پیشیک درخت توت تنها و تنومند که سایه اش بر زمین خدا گسترده شده. و مردمانی که از آن بهره مند می شوند.دسته بندیکوه‌ها و قله‌هاواژه کلیدیدرختتوت1001 بازدید