علم کوه

علم کوه
بابک ارجمندیدوشنبه 7 آبان 1386 | 16 سال پیشیخچال عام چال ، قله شاخك ، قله علم كوه (دومین قله بلند ایران) و دیواره 850 متری آن (بلندترین دیواره ایران) و همچنین تمامی مسیرهای شمالی قله شامل مسیرهای مختلف صعود از طریق دیواره و همچنین مسیر گرده آلمان ها در تصویر مشخص است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهعلمکوه1407 بازدید
بابک ممنون از تصویر و اطلاعات بالا...دوشنبه 7 آبان 1386 | 16 سال پیش
مسعود ممنون ،جالبهدوشنبه 7 آبان 1386 | 16 سال پیش