پاییز هزار رنگ

پاییز هزار رنگ
رضا عطاییشنبه 14 مهر 1386 | 16 سال پیشجاده اسالم به خلخال جاده ای با اقلیمی زیبا و متفاوت در هر نقطه و مكان از آن می باشد. جاده ای كه به عقیدة خیلی‌ها زیباترین جادة ایران است . دامنه‌های كوهستانی كه مربوط به آذربایجان با آب و هوای كوهستانی و كوههایی پوشیده از جنگل با آب و هوای معتدل شمالی. دسته‌بندیمناطق حفاظت شده و حیات وحشگیلانکلید‌واژهپاییزهزاررنگ949 بازدید
نمای ایران (:شنبه 14 مهر 1386 | 16 سال پیش