پاییز هزار رنگ

پاییز هزار رنگ
جاده اسالم به خلخال جاده ای با اقلیمی زیبا و متفاوت در هر نقطه و مكان از آن می باشد. جاده ای كه به عقیدة خیلی‌ها زیباترین جادة ایران است . دامنه‌های كوهستانی كه مربوط به آذربایجان با آب و هوای كوهستانی و كوههایی پوشیده از جنگل با آب و هوای معتدل شمالی. رضا | شنبه 14 مهر 1386892 بازدید
نمای ایران (:شنبه 14 مهر 1386 | 15 سال پیش
واژه کلیدیپاییزهزاررنگ
رضا عطاییهموند از پنجشنبه 15 شهريور 1386