پناهگاه کلک چال

پناهگاه کلک چال
بنای سمت راست جان پناه قدیمی آن منطقه است که تمام سنگهای این بنا توسط کوهنوردان حمل شده و هر سنگ به نام یک کوهنورد می باشد.محسن حجازی | سه‌شنبه 10 مهر 1386747 بازدید
بابک <-:سه‌شنبه 10 مهر 1386 | 15 سال پیش