پناهگاه کلک چال

پناهگاه کلک چال
محسن حجازی سه‌شنبه 10 مهر 1386 | 16 سال پیشبنای سمت راست جان پناه قدیمی آن منطقه است که تمام سنگهای این بنا توسط کوهنوردان حمل شده و هر سنگ به نام یک کوهنورد می باشد.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهپناهگاهکلکچال883 بازدید
بابک <-:سه‌شنبه 10 مهر 1386 | 16 سال پیش
آخرین پست‌ها