آزاد کوه ...

آزاد کوه ...
هوا تازه تاریك شده بود و ما در گردنه قرق ، كنار آتشی گرم می شدیم قله آزاد كوه در دور مشخص است10
بابک | دوشنبه 4 تير 1386
راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
نمای آزاد کوه از یوشنمای آزاد كوه از نزدیكی روستای یوش
روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیآزادکوه