نمای آزاد کوه از گردنه قرق

نمای آزاد کوه از گردنه قرق
بابک ارجمندیسه‌شنبه 8 خرداد 1386 | 17 سال پیش نمای آزاد کوه از گردنه قرقدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهنمایآزادکوهگردنهقرق1268 بازدید
  • آزاد کوه ...هوا تازه تاریك شده بود و ما در گردنه قرق ، كنار آتشی گرم می شدیم قله آزاد كوه در دور مشخص است
  • راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
  • نمای آزاد کوه از یوشنمای آزاد كوه از نزدیكی روستای یوش
  • کفش دوزک
  • روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل