نمای آزاد کوه از یوش

نمای آزاد کوه از یوش
نمای آزاد كوه از نزدیكی روستای یوشبابک | سه‌شنبه 8 خرداد 1386
آزاد کوه ...هوا تازه تاریك شده بود و ما در گردنه قرق ، كنار آتشی گرم می شدیم قله آزاد كوه در دور مشخص است
راهپیمایی یوش تا دریاویژگی این راهپیمایی ، پیمایش مسیری است که هر لحظه پوشش گیاهی و آب و هوایی آن تغییر میکند. تا زمانی نه چندان دور (حدود 60 تا 70 سال پیش) ، جنگلهای کجور یکی از بکرترین جنگلهای ایران محسوب میشد...
روستای نیتلمناظر زیبای اطراف روستای نیتل
واژه کلیدیآزاد کوهیوش