فسیل زیبا

  • فسیل زیبا
  • فسیل زیبا
عبدل شعبانیشنبه 18 خرداد 1398 | 4 سال پیشدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاهرمزگانکلید‌واژهفسیلزیبا916 بازدید
نمای ایران بسیار زیباستدوشنبه 20 خرداد 1398 | 4 سال پیش
  • قبرهای کهناز این دست قبرها تعدادی در شرق فین و تعدادی بربلندای کوه شمالی مشرف به شهر وجود دارد ...
  • عسل وحشیفصل گل و گیاه و عسل و طبیعی در کوههای فین هرمزگان
  • آفت خرما
  • طبیعت زیبای فین هرمزگان
  • زره پوشاین ملخ بزرگ زمان قدیم به مزارع حمله میکرد و کمتر از یک روز تمام مزرعه میشد چوب خالی . پدر و مادرم تعریف میکردند که زمان حمله ملخ ها مردم برای تهیه غذا از انها به صید انها رفته و شب هنگام انها را گونی گونی شکار کرده و میجوشاندند و بعنوان غذا میخوردند . در فین به این ملخ بزرگ میگ باباجمال میگویند ونوع دیگری از این ملخ بزرگ یک دست خاکی رنگ است که به ان میگ باز میگویند . سالهاست از این نوع ملخ دیده نشده .. خوب به قیافه زره پوش ان دقت کنید .