گور بهرام آسپاس

  • گور بهرام آسپاس
  • گور بهرام آسپاس
در دره ای که سابقاً شکارگاه پادشاهان و اُمرای ایران زمین بوده و به نام دره بهادران معروف گردیده است چشمه های بزرگ و عمیقی موجود است و از جمله دارای چشمه پهناوری است که آبهای آن قسمتی از اراضی اطراف خود را به صورت باتلاقی درآورده است. در تواریخ مذکور است که بهرام گور در سال 439 در اثنای شکار گورخر در این باتلاق فرو رفته و ناپدید شده و ازآن به بعد باتلاق به نام گور بهرام خوانده شده است.مساحت این منطقه تفریحی حدود 7 هکتار است. در مورد انگیزه نامگذاری این منطقه می توان به واژه پهلوی«هوسپاس» به معنی«خوب سپاس» اشاره کرد و همینطور «آسپاسیا»،نام معشوقه یونانی کورش کوچک بوده است که به دست اردشیر دوم افتاد. احمد | شنبه 21 اسفند 13951310 بازدید