گل رامیان گلستان

گل رامیان گلستان
فرج الله خیریپنجشنبه 3 دی 1394 | 8 سال پیشدریاچه ای طبیعی با بستر آهكی و آب جوشان در كف دریاچهدسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاگلستانکلید‌واژهدریاچهرامیان1512 بازدید