اصفهان در شب

اصفهان در شب
منظره شهر اصفهان از فراز پارک کوهستانی صفه در جنوب اصفهانمهرداد | جمعه 8 آبان 13941500 بازدید
عبدل زیباستشنبه 9 آبان 1394 | 6 سال پیش
واژه کلیدیاصفهانشبصفه
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان