اصفهان در شب

اصفهان در شب
منظره شهر اصفهان از فراز پارک کوهستانی صفه در جنوب اصفهان10
مهرداد | جمعه 8 آبان 1394
عبدل | شنبه 9 آبان 139400
زیباست
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیاصفهانشبصفه
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانعضویت از چهارشنبه 24 مهر 1387متولد 1352 اصفهان زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند