آرامگاه خالد نبی (ع)

  • آرامگاه خالد نبی (ع)
  • آرامگاه خالد نبی (ع)
جمال زعیمی یزدیپنجشنبه 1 مرداد 1394 | 8 سال پیشدر مجلات گردشگری و سایت های اینترنتی تصاویر زیادی از مقبره خالد نبی (ع) دیده بودم ولی مناظری که در هنگام سفر به این منطقه خواهید دید فراتر از تصور خواهد بود. عکس : جمال زعیمی یزدی - تیرماه94دسته‌بندیآرامگاه‌هاگلستانکلید‌واژهآرامگاهخالد نبی1232 بازدید
عبدل باشکوه و زیبا جمعه 2 مرداد 1394 | 8 سال پیش