یخچال های طبیعی شاهان کوه

  • یخچال های طبیعی شاهان کوه
  • یخچال های طبیعی شاهان کوه
مهرداد زینلیانيكشنبه 31 خرداد 1394 | 8 سال پیشارتفاعات شاهان کوه با 4040 متر ارتفاع از سطح دریا، در غرب استان اصفهان و مشرف به فریدونشهر، مرتفع ترین شهر ایران واقع شده است. یخچال های طبیعی واقع در دره های ارتفاعات این کوهستان در قلب رشته کوه زاگرس، منشا سرشاخه های اصلی کارون و زاینده رود است. تصاویر فوق، در اواخر اردیبهشت ماه 94 از جاده زمستانه به کمران منطقه پشت کوه فریدونشهر گرفته شده است.دسته بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانواژه کلیدیشاهانکوهفریدونشهراصفهان1216 بازدید
عبدل همیشه پر برفدوشنبه 1 تير 1394 | 8 سال پیش