در ورودی مسجد قدیمی وچله خانه روستای هجیج

  • در ورودی مسجد قدیمی وچله خانه روستای هجیج
  • در ورودی مسجد قدیمی وچله خانه روستای هجیج
محمد غریب معاذی نژادپنجشنبه 17 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشروستای هجیج روستایی منحصر بفرد در کل مجموعه هورامان (اورامان ) در مابین استان کردستان و کرمانشاه در کنار رود سیروان قرار گرفته وبواسطه موقعیت خاص جغرافیایی این روستا ،بیشتر مایحتاج خود را از قدیم الایام از محیط پیرامونی خود تامین نموده اند .براستی مفهوم آکادمیک جغرافیا که همان ارتباط منطقی بین انسان ومحیط می باشد را در این روستا می توان مشاهده نمود .یعنی خود را تسلیم محیط پیرامونی ننموده اند وتوانسته اند محیط سخت وخشن را به محیطی فرحبخش تبدیل نمایند .از بعد معنوی وروحانی هم ،روستای فوق از تمام نمادهای معنوی ودینی مختص به مذهب خود بر خوردار می باشند .هر چند ،مدتی است است که احداث سد داریان بر روی سیروان انشقاقی در بین لایه های مردم بوجود آورده است دسته بندیسایر ویژگیهای فرهنگیکرمانشاهواژه کلیدیورودیچلهخانهروستاهجیج1579 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 18 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
فرصاد ده  س وش پنجشنبه 5 شهريور 1394 | 8 سال پیش