قله های مرکزی دنا

  • قله های مرکزی دنا
  • قله های مرکزی دنا
مهرداد زینلیاندوشنبه 14 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشارتفاعات پربرف دنا بخشی از رشته کوه مرکزی زاگرس است که در مرز استان های اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد و فارس قرار دارد. جبهه شمالی این ارتفاعات که به علت پشت به آفتاب بودن، از برف و یخچال بیشتر و منظره زیباتری برخوردار است در استان اصفهان و در جنوبی ترین منطقه شهرستان سمیرم یعنی بخش پادنا قرار دارد. این تصاویر از جاده سمیرم به پادنا و در اردیبهشت ماه 94 برداشت شده است.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانکلید‌واژهقلهدناسمیرماصفهان1154 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 14 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
عبدل زیبا و سرسبز سه‌شنبه 15 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
  • قله دنادورنمای قله از شهر کمه شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان
  • کُمهشهر کوچکی در دامنه های زیبای دنا
  • طبیعت زیبای پادنابهشت گم شده ای در جنوب استان اصفهان
  • چشمه خونیارچشمه ای جوشان از دل ارتفاعات پربرف دنا
  • باغ های سیب پادنای علیاهمزیستی زیبای انسان و طبیعت در دامنه های سرسبز شمالی رشته کوه دنا در منتهی الیه جنوبی استان اصفهان