بی زبان

بی زبان
درختان آفریدگان مظلوم و بی زبانی هستند كه در این دوره و زمانه زور ما بیشتر از همه به آنها میرسد.نجمه | چهارشنبه 26 فروردين 13941050 بازدید
عبدل روزی که طبیعت از ما شکایت کند . چهارشنبه 27 مرداد 1395 | 6 سال پیش
قهرودباغ شهری زیبا در دل ارتفاعات شمالی کرکس، استان اصفهان
كوچه باغ های كاشانكوچه باغهای كاشان هنوز نفس میكشند.
محل شهادت امیر کبیرحمام فین کاشان . حوضچه محل حمام گرفتن . که شد محل شهادت امیر کبیر
باغ فین کاشانیک نمای کوچکی از باغ فین که حمام فین محل شهادت امیر کبیر هم در ان واقع شده است
طاقی در باغ فیننقاشی طاقی در باغ فین کاشان
واژه کلیدیدرختمسابقه
نجمه فرشینجمه فرشیهموند از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی