آبشار لیس او فراشاه

  • آبشار لیس او فراشاه
  • آبشار لیس او فراشاه
  • آبشار لیس او فراشاه
لیس یا لیز خوردن همان سر خوردن آب در گویش محلی فراشاه است یعنی جایی که آب سر میخورد و به پایین می ریزدمحسن | چهارشنبه 19 فروردين 1394773 بازدید