روستایی كه میتوانست از زیباترین ها باشد.

  • روستایی كه میتوانست از زیباترین ها باشد.
  • روستایی كه میتوانست از زیباترین ها باشد.
روستای دره از توابع كاشان است . او در بهار میخواهد شكوفه ها و زیبایی اش را به رخ بكشاند، اما قد علم كردن از میان كوهی زباله شاید برایش دشوار مینماید. پیكر این روستا حتی در بهار خسته قدمهایی است كه نه برای ستایش طبیعت كه بی اجازه از صاحب بلند مرتبه طبیعت برای پایكوبی با صدای ناهنجار ضبط اتومبیل هایشان به ان قدم نهاده اند و كوهستان و درختان مظلومش را با دود قلیان و زباله های برگشت ناپذیر آلوده میكنند و آفریدگان خدا را به آتش میكشند. نجمه | دوشنبه 10 فروردين 1394998 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 10 فروردين 1394 | 7 سال پیش