روستایی كه میتوانست از زیباترین ها باشد.

  • روستایی كه میتوانست از زیباترین ها باشد.
  • روستایی كه میتوانست از زیباترین ها باشد.
روستای دره از توابع كاشان است . او در بهار میخواهد شكوفه ها و زیبایی اش را به رخ بكشاند، اما قد علم كردن از میان كوهی زباله شاید برایش دشوار مینماید. پیكر این روستا حتی در بهار خسته قدمهایی است كه نه برای ستایش طبیعت كه بی اجازه از صاحب بلند مرتبه طبیعت برای پایكوبی با صدای ناهنجار ضبط اتومبیل هایشان به ان قدم نهاده اند و كوهستان و درختان مظلومش را با دود قلیان و زباله های برگشت ناپذیر آلوده میكنند و آفریدگان خدا را به آتش میكشند. 20
نجمه | دوشنبه 10 فروردين 1394
نمای ایران | دوشنبه 10 فروردين 139410
سپاس
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
دسته بندیسایراصفهان
نجمه فرشینجمه فرشیعضویت از شنبه 27 بهمن 1386اگر پیاده هم شده سفر کن،در ماندن میپوسی. دكترشریعتی