کوه منار

  • کوه منار
  • کوه منار
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 4 فروردين 1394 | 9 سال پیشکوه منار، با ارتفاع حدود 2700 متر از سطح دریا و در 2 کیلومتری غرب شهر دهاقان قرار دارد. شکل مناره مانند قله آن سبب شهرت آن به این نام شده است. شهر دهاقان در 100 کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 2050 متر است. دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هااصفهانکلید‌واژهکوهمناردهاقاناصفهانمسابقه1860 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 5 فروردين 1394 | 9 سال پیش