موزه مردم شناسی کاروانسرای ویرانی مشهد 2

  • موزه مردم شناسی کاروانسرای ویرانی مشهد 2
  • موزه مردم شناسی کاروانسرای ویرانی مشهد 2
جمال زعیمی یزدیچهارشنبه 29 بهمن 1393 | 8 سال پیشموزه مردم شناسی مشهد در رباط ویرانی (کاروانسرا) دسته‌بندیموزه هاخراسان رضویکلید‌واژهموزهمردم شناسیمشهدکاروانسراویرانی1563 بازدید