موزه مردم شناسی کاروانسرای ویرانی مشهد

  • موزه مردم شناسی کاروانسرای ویرانی مشهد
  • موزه مردم شناسی کاروانسرای ویرانی مشهد
جمال زعیمی یزدیچهارشنبه 29 بهمن 1393 | 8 سال پیشموزه مردم شناسی مشهد در رباط ویرانی (کاروانسرا) دسته‌بندیموزه هاخراسان رضویکلید‌واژهموزهمردم شناسیمشهدکاروانسراویرانی1473 بازدید