سپیاو

سپیاو
منطقه پاوه و هورامان یکی از پر آب ترین مناطق ایران می باشد و گواه آن وجود چشمه های پر آبی چون سپیاو می باشد. این چشمه که در منطقه باینگان و در روستایی با همین نام قرار دارد به علت وفور آب و خروج کف مانند آن به سفید آب مشهور می باشد. مزارع ماهی واقع در پایین دست است چشمه به علت معدنی بودن و سر بودن آب از شهرت خاصی برخوردار می باشد10
عدنان | شنبه 17 آبان 1393
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com