سد زرین گل علی آباد

سد زرین گل علی آباد
حسن گنجیشنبه 3 آبان 1393 | 9 سال پیشسذ زرین گل علی آباد گلستان در مسیر پارک جنگلی کبود بال با نمایی بسیار زیبادسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاگلستانکلید‌واژهزرینعلیآبادگلستان1154 بازدید