طبیعت افوس

طبیعت افوس
ارتفاعات پربرف جنوب شهر زیبای افوس در 165 کیلومتری غرب اصفهانمهرداد | يكشنبه 18 تير 13911014 بازدید
واژه کلیدیطبیعتافوس
مهرداد زینلیانمهرداد زینلیانهموند از چهارشنبه 24 مهر 1387زمینه های هنری: شعر و ادبیات و طراحی شغل: پزشک- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متأهل و دارای سه فرزند متولد 1352 اصفهان