نمای از آب انبار تاریخی سفید شهر (کاشان)

نمای از آب انبار تاریخی سفید شهر (کاشان)
محمد رفیعیشنبه 28 آبان 1390 | 12 سال پیشاین شهر دارای دو اب انبار تاریخی میباشدکه فقط یکی از آن باقی مانده است که در محله دروازه سفید شهر از حومه آران وبیدگل شهرستان کاشان میباشد که در مسیر جاده شاه عباسی بسوی کویر ودریاچه نمک قرار گرفته ...دسته‌بندیحمام و آب انبارهااصفهانکلید‌واژهنمایانبارتاریخیسفیدشهرکاشان1374 بازدید