قله درفك

قله درفك
درفك به معنای اشیانه عقاب در 30 كیلومتری رشت مركز استان گیلان قرار دارد.jalil shabani | چهارشنبه 6 مهر 1390695 بازدید
sobhan hajipour جالب بود.چهارشنبه 6 مهر 1390 | 11 سال پیش
واژه کلیدیقلهدرفك
jalil shabani هموند از چهارشنبه 6 مهر 1390