گرمابه چناسك

گرمابه چناسك
گرمابه چناسك كه قدمتش به دوره قاجاریه می رسه و جزء آثار ثبت شده ملی قرار گرفته شده است.عباس رضائی | يكشنبه 20 تير 1389800 بازدید
واژه کلیدیگرمابهچناسك
عباس رضائی هموند از چهارشنبه 12 خرداد 1389