رمضان خوئینیرمضان خوئینیعضویت از چهارشنبه 5 تير 1387
00
آبشار ورچر (VarChor) در روستای رزجرداین آبشار در فاصله ی 6 کیلومتری شرق روستای رزجرد قرار دارد و ارتفاع آن حدوداً 30 متر است. و در ماه اردیبهشت به علت پر آبی و سر سبزی دره آن که دارای صخ...7 سال پیش
00
روستای رزجردنمایی از روستای رزجرد http://www.zeziyard.com13 سال پیش
2 نتیجه

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 2060روستایرزجردآبشارورچرVarChor