گرمابه چناسك

گرمابه چناسك
گرمابه چناسك كه قدمتش به دوره قاجاریه می رسه و جزء آثار ثبت شده ملی قرار گرفته شده است.00
عباس رضائی | يكشنبه 20 تير 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیگرمابهچناسك
عباس رضائی عضویت از چهارشنبه 12 خرداد 1389