زیباییهای کوه های جوزان

زیباییهای کوه های جوزان
ع بهنام رادجمعه 21 خرداد 1389 | 13 سال پیشجوزان روستایی است با خانه های گلی قدیمی و در دو طبقه یا بالا خانه با دروازه های چوبی بزرگ.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاخراسان شمالیکلید‌واژهزیباییهایکوهجوزان1225 بازدید
عبدل واقعا زیباستچهارشنبه 6 خرداد 1394 | 8 سال پیش