دربان سرچاوی به احترام گردشگران کمر خم کرده

دربان سرچاوی به احترام گردشگران کمر خم کرده
دربان "سرچاوی" به احترام گردشگران کمر خم کردهع بهنام | پنجشنبه 19 فروردين 1389763 بازدید
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.