دشت،کوه،آسمانی زیبا در کوران

دشت،کوه،آسمانی زیبا در کوران
دشت،کوه،آسمانی زیبا در کورانع بهنام | پنجشنبه 19 فروردين 1389
ع بهنام رادع بهنام رادهموند از پنجشنبه 15 اسفند 1387آنان که کاری نمی کنند اشتباهی نمیکنند،تکرار نکردن اشتباهات هنر است. عاشق سادگی ام،عاشقانه در پی رهایی ام. زندگی رو خلق لحظه ها می دانم.