غار دیو سپید

غار دیو سپید
این غار دقیقا در داستانها و شعر های اساطیری در استان گلستان قرار دارد.این غار در مسیر آبشارهای شیر آباد بین آبشار سوم و چهارم در مسیری فرعی قرار دارد. تا به حال کسی به پایان این غار نرسیده است.بعد از 120 متر آب کف غار به عمق 2 متر میرسد.بعد از تقریبا 20 متر دوباره به کف غار میرسد.بعد از آن تا 250 متر بدون وسایل تنفسی میتوان رفت بعد از آن باید از دستگاه تنفسی استفاده کرد.sina baratpour | جمعه 9 بهمن 1388885 بازدید