غار دیو سپید

غار دیو سپید
sina baratpour جمعه 9 بهمن 1388 | 14 سال پیشاین غار دقیقا در داستانها و شعر های اساطیری در استان گلستان قرار دارد.این غار در مسیر آبشارهای شیر آباد بین آبشار سوم و چهارم در مسیری فرعی قرار دارد. تا به حال کسی به پایان این غار نرسیده است.بعد از 120 متر آب کف غار به عمق 2 متر میرسد.بعد از تقریبا 20 متر دوباره به کف غار میرسد.بعد از آن تا 250 متر بدون وسایل تنفسی میتوان رفت بعد از آن باید از دستگاه تنفسی استفاده کرد.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهغاردیوسپید952 بازدید