آبشار چهارم شیر آباد

آبشار چهارم شیر آباد
این آبشار که به آبشار دوقلو معروف است آبشار چهارم شیر آباد است و دقیقا از دو طرف یک سنگ بزرگ پایین میریزند.sina baratpour | جمعه 9 بهمن 1388803 بازدید