آبشار

آبشار
آبشار شیر آباد از 7 آبشار (40 و20 و35و25و...متری) تشکیل شده که از بی نظیر ترین آبشارهای ایران محسوب میشود.sina baratpour | يكشنبه 4 بهمن 1388677 بازدید
نمای ایران با تشکر - لطفا موقعیت این آبشار را مشخص فرماییديكشنبه 4 بهمن 1388 | 12 سال پیش
محمدرضابختیاری لطفا موقعیت این آبشار را مشخص فرمایید يكشنبه 4 بهمن 1388 | 12 سال پیش