چشمه تیز آب دماوند

چشمه تیز آب دماوند
ع بهنام رادسه‌شنبه 12 آبان 1388 | 14 سال پیشچشمه تیز آب دماونددسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکلید‌واژهچشمهتیزدماوند894 بازدید