منطقه ییلاقی سه هزار

منطقه ییلاقی سه هزار
سید مجتبی شهیدیشنبه 17 مرداد 1388 | 14 سال پیشارتفاعات سه هزار (عكس ها با موبایل n70 گرفته شده است)دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهمنطقهییلاقیهزار1074 بازدید