شاهو بلند ترین قله غرب ایران در پاوه

شاهو بلند ترین قله غرب ایران در پاوه
عدنان مرادیپنجشنبه 15 مرداد 1388 | 14 سال پیششاهو قله 3390متری زاولی زیباترین و بزرگترین دشت پیاز که در ارتفاع 3000متری قراردارد از زیبایی های طبیعی این کوه می باشد چشمه های پر آب غارهای کوچک و بزرگ و یخچالهای طبیعی و نیز گلهای زیبا و گیاهان و حیوانات وحشی از دیگر دیدنی ها و جاذبه ها ای کوه می باشد . دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهشاهوبلندترینقلهغربایرانپاوه1082 بازدید
نمای ایران خیلی زیباست. متشکرمپنجشنبه 15 مرداد 1388 | 14 سال پیش