طبیعت زیبای کردستان

طبیعت زیبای کردستان
سید مجتبی شهیدیدوشنبه 22 تير 1388 | 14 سال پیشاین طبیعت وحشی در مسیر بیجار به تكاب خودنمایی می كند.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهطبیعتزیبایکردستان1113 بازدید