سنگ نگاره تاق بستان

سنگ نگاره تاق بستان
غلامحسین محبیدوشنبه 17 فروردين 1388 | 14 سال پیشدرباره اشخاص به نمایش درآمده دراین سنگ نگاره نظرات متفاوتی از سوی باستانشناسان ومحققین تاریخ ارائه گردیده است. رایج ترین این نظریه ها نفر وسط را اردشیر دوم وشخص سمت راست وی را "اهورامزدا"وشخص سمت چپ وی را"مهر"(میترا) معرفی می کند.نفرچهارم که درزیرپای شاه واهورامزدا افتاده است رانیز"اهریمن"ذکر می کند.اهورامزدا تاجی کنگره دار برسرداردوروی بطرف شاه گردانیده وحلقه روبان دارمختص به ساسانیان رابه وی اعطا می کند. "مهر"درپشت سر شاه ایستاده وانواری ازسر وی ساطع می باشد.اودرحالی که لباسی تقریبا نظیرلباس اهورامزدابرتن داردوشاخه های بلند"برسم"دردست،برروی گل نیلوفری که درزیرپایش نقش گردیده،ایستاده است. دسته بندیکتیبه ها و تپه های باستانیکرمانشاهواژه کلیدیسنگنگارهتاقبستان911 بازدید
  • شیرین خفته (بانوی خفته)هنگام حرکت به سمت کرمانشاه در مسیر صحنه به بیستون و از فاصله ۱۰ کیلومتری بیستون، کوه بیستون و صخره های پشت آن تصویر جالبی را در ذهن انسان تداعی میکنند. دست طبیعت صخره ها را به شکل یک زن که به به پشت بر روی زمین خوابیده درآورده است.
  • شیرین خفتهفرهاد به علت نداشتن تبهر لازم نقاشی، بار دیگر دست به تیشه شده و پیکر محبوب خود را از سنگ تراشیده است.
  • سنگ نگاره های طاق بستانمحوطه تاریخی تاق‌بستان، در دامنه کوهی به همین نام و در کنار چشمه‌ای در شمال شرقی حاشیه کنونی شهر کرمانشاه قرار دارد. در این محوطه آثاری از دوره ساسانی شامل سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی به نام‌های تاق کوچک و تاق بزرگ وجود دارد.
  • تکیه معاون الملکتکیه معاون الملک کرمانشاه در سال 1320 هجری و قمری در زمان حکومت مظفردین شاه و حکمرانی حسام الملک در مرکز کرمانشاه در اواسط خیابان شهید حداد عادل کنونی توسط معین الرعایا بنیان گذاشته شد. از جمله کاشی ساز ها و کاشی نگارهای صاحب سهم که عمرش را روی تزیئنات کاشی تکیه گذاشت...
  • استان کرمانشاه