اشکورات

اشکورات
این روستا در منطقه رحیم اباد رودسر واقع گردیده استسید امیر | سه‌شنبه 8 مرداد 1387815 بازدید
واژه کلیدیاشکورات
سید امیر علی قوامیهموند از يكشنبه 19 خرداد 1387