اشکورات

اشکورات
سید امیر علی قوامیسه‌شنبه 8 مرداد 1387 | 15 سال پیشاین روستا در منطقه رحیم اباد رودسر واقع گردیده استدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهاشکورات984 بازدید