کجور

کجور
سید امیر علی قوامیسه‌شنبه 8 مرداد 1387 | 15 سال پیشروستای کجور در جاده چالوس بعد از مرزن اباد جاده ای منشعب میگردد که در 65 کیلومتری این جاده واقع گردیده استدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامازندرانکلید‌واژهکجور1149 بازدید
کوشا کیانی اگر می خواهید اکسیژن خالص تنفس کنید به این منطقه سفر کنید .سه‌شنبه 8 مرداد 1387 | 15 سال پیش